Listening japanese by minna no nihongo
使い方を教えてください

0 / 0
   

すみませんが、ちょっと 使い方を 教えて ください。

sumimasen ga, chotto tsukaikata o oshie te kudasai.

お引き出しですか。

o hikidashi desu ka.

そうです。

sou desu.

じゃ、まず ここを 押して ください。

ja, mazu koko o oshite kudasai.

はい。

hai.

キャッシュカードは ありますか。

kyasshukado ha ari masu ka.

はい、これです。

hai, kore desu.

それを ここに 入れて、暗証番号を 押して ください。

sore o koko ni ire te, anshou bangou o oshite kudasai.

はい。

hai.

次に 金額を 押して ください。

tsugini kingaku o oshite kudasai.

5万円ですが、5・・・・・・。

5 man en desu ga, 5 .......

この 「万」「円」を 押します。

kono 'man' 'en' o oshi masu.

それから この 確認ボタンを 押して ください。

sorekara kono kakunin botan o oshite kudasai.

はい、どうも ありがとう ございました。

hai, doumo arigatou gozai mashi ta.

< LESSON 15   ●●   LESSON 17 >  
App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
A p p   F o r   P h o n e


  • Japanese Radio (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
 X