Listening japanese by minna no nihongo
ご家族は?

0 / 0
   

きのうの映画はよかったですね。

kinou no eiga ha yokatta desu ne.

ええ。特に あの お父さんは よかったですね。

ee. tokuni ano otousan ha yokatta desu ne.

ええ。わたしは 家族を 思い出しました。

ee. watashi ha kazoku o omoidashi mashi ta.

そうですか。 ミラーさんの ご家族は?

sou desu ka. mira san no go kazoku ha?

両親と 姉が 1人 います。

ryoushin to ane ga 1 nin i masu.

どちらに いらっしゃいますか。

dochira ni irasshai masu ka.

両親は ニューヨークの 近くに 住んで います。

ryoushin ha nyūyōku no chikaku ni sun de i masu.

姉は ロンドンです。

ane ha rondon desu.

木村さんの ご家族は?

kimura san no go kazoku ha?

3人です。 父は 銀行員です。 母は 高校で 英語を 教えて います。

3 nin desu. chichi ha ginkou in desu. haha ha koukou de eigo o oshie te i masu.

< LESSON 14   ●●   LESSON 16 >  
App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
A p p   F o r   P h o n e


  • Japanese Radio (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
 X