Listening japanese by minna no nihongo
うめだまで行ってください

0 / 0
   

梅田まで お願いします。

umeda made onegai shi masu.

はい。

hai.

すみません。 あの 信号を 右へ 曲がって ください。

sumimasen. ano shingou o migi he magatte kudasai.

右ですね。

migi desu ne.

ええ。

ee.

まっすぐですか。

massugu desu ka.

ええ、まっすぐ 行って ください。

ee, massugu okonatte kudasai.

あの 花屋の 前で 止めて ください。

ano hanaya no mae de tome te kudasai.

はい。 1,800円です。

hai. 1 , 800 en desu.

これで お願いします。

kore de onegai shi masu.

3,200円の お釣りです。ありがとう ございました。

3 , 200 en no otsuri desu. arigatou gozai mashi ta.

< LESSON 13   ●●   LESSON 15 >  
App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
A p p   F o r   P h o n e


  • Japanese Radio (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
 X