Listening japanese by minna no nihongo
これおねがいします

0 / 0
   

いい 天気ですね。お出かけですか。

ii tenki desu ne. odekake desu ka.

ええ。ちょっと 郵便局まで。

ee. chotto yuubin kyoku made.

そうですか。行って いらっしゃい。

sou desu ka. okonatte irasshai.

行って まいります。

itte mairi masu.

これ、速達で お願いします。

kore, sokutatsu de onegai shi masu.

はい、オーストラリアですね。370円です。

hai, ōsutoraria desu ne. 370 en desu.

それから この 荷物も お願いします。

sorekara kono nimotsu mo onegai shi masu.

船便ですか、航空便ですか。

funabin desu ka, koukuu bin desu ka.

船便は いくらですか。

funabin ha ikura desu ka.

500円です。

500 en desu.

どのくらい かかりますか。

dono kurai kakari masu ka.

1か月ぐらいです。

1 kagetsu gurai desu.

じゃ、船便で お願いします

ja, funabin de onegai shi masu

< LESSON 10   ●●   LESSON 12 >  
App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
A p p   F o r   P h o n e


  • Japanese Radio (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
 X