Listening japanese by minna no nihongo
チリソースはありませんか

0 / 0
   

すみません。ユニューヤ・ストアは どこですか。

sumimasen. yunyūya.sutoa ha doko desu ka.

ユニューヤ・ストアですか。

yunyūya.sutoa desu ka.

あそこに 白い ビルが ありますね。

asoko ni shiroi biru ga ari masu ne.

あの ビルの 中です。

ano biru no naka desu.

そうですか。どうも すみません。

sou desu ka. doumo sumimasen.

いいえ。

iie.

あのう、チリソースは ありませんか。

ano u, chiri sōsu ha ari masen ka.

はい。

hai.

右の 奥に スパイス・コーナーが あります。

migi no oku ni supaisu. kōna ga ari masu.

チリソースは 下から 2段目です。

chiri sōsu ha shita kara 2 dan me desu.

わかりました。どうも。

wakari mashi ta. doumo.

< LESSON 9   ●●   LESSON 11 >  
App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
A p p   F o r   P h o n e


  • Japanese Radio (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
 X