Listening japanese by minna no nihongo
はじめまして

0 / 0
   

おはよう ございます。

ohayou gozai masu.

おはよう ございます。

ohayou gozai masu.

佐藤さん、こちらは マイク・ミラーさんです。

satou san, kochira ha maiku. mira san desu.

初めまして。

hajime mashite.

マイク・ミラーです。

maiku. mira desu.

アメリカから 来ました。

amerika kara ki mashi ta.

どうぞ よろしく。

douzo yoroshiku.

佐藤けい子です。

satou keiko desu.

どうぞ よろしく。

douzo yoroshiku.

App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
A p p   F o r   P h o n e


  • Japanese Radio (iOS)
  • Android
  •   
  • iOS
 X